• Тел. 0887/668 709 | 0888/804 393
 • BG

 

 1. Всички юридически лица с нестопанска цел, които не са регистрирани в обществена полза.
 2. Всички предприятия, регистрирани по Търговския закон, подлежащи на независим финансов одит, които не са извършили пререгистрация по Закона за търговския регистър.
 3. Всички останали предприятия, съгласно чл.1, ал.2 от Закона за счетоводството : юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства.

 

Публикацията на отчетите е задължителна и не зависи от вида на предприятието и това дали то е извършвало дейност.

Последствията от неизпълнението на това законово задължение са:
( Закон за счетоводството чл.47 ал.3 , изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008г.) Който наруши изискванията на чл. 40 или на § 9а от преходните и заключителните разпоредби за публикуване на актовете по чл. 40, ал. 1 - 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

 

 

Съгласно чл.40 от Закона за счетоводството се публикува:
Годишният финансов отчет на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците / акционерите или съответния орган.
Съгласно чл.2 от Счетоводен стандарт 1 /СС 1/ - Представяне на финансови отчети и чл.26, ал.1 от Закона за счетоводството годишният финансов отчет на предприятията, включва:

 1. Счетоводен баланс
 2. Отчет за приходите и разходите
 3. Отчет за паричните потоци
 4. Отчет за собствения капитал
 5. Приложение

„Малките предприятия” по смисъла на Закона за счетоводството, които прилагат „облекчена форма на финансова отчетност” съгласно §1 т.15 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството може да не оповестяват Отчет за собствения капитал на основание чл.26.3 от СС 1 – Представяне на финансови отчети и да изготвят Приложение съгласно чл.26.4 от същия стандарт.
Юридическите лица с нестопанска цел изготвят и оповестяват годишните си финансови отчети при спазване изискванията на СС 9 - Представяне на финансовите отчети на нестопанските организации.

 

 

За предприятията, които подлежат на независим финансов одит, отчетите се публикуват във вида, в който са заверени от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съответния орган.

За предприятията, които изготвят консолидирани финансови отчети, се публикуват консолидираните отчети.

Акционерните дружества /АД/, командитните дружества с акции /КДА/ и дружествата с ограничена отговорност /ООД/ публикуват на основание чл.40 ал.3 от Закона за счетовоствоството и:

 1. Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година
 2. Решението на общото събрание на акционерите / съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.