• Тел. 0887/668 709 | 0888/804 393
  • BG

В зависимост от обема работа - събираме и обработвме счетоводната информация – ежедневно, ежеседмично, но не по-рядко от два пъти месечно.

Представляваме ДЗЛ пред НАП по пълномощие.

По договореност изготвяме периодично информация за ДЗЛ на представляващия го.

В зависимост от потребностите на клиента технологията на счетоводното обслужване може да бъде:

        - Счетоводно обслужване в нашия офис с персонално отговорен за фирмата счетоводител.

        - Счетоводно обслужване при клиента с наш или от него назначен счетоводител.

        - Счетоводно обслужване с он лайн връзка за консултации и проверка на документи изготвени от счетоводния отдел на фирмата.

При желание от нашите клиенти следим част или всичките им  данъчни задължения и ги заплащаме в срок.

Изготвяме и подаваме Декларации към НАП на физически и юридически лица. Извършваме плащанията по Декларациите към бюджета при минимални такси за парични преводи.

Изготвяне на ведомости и фишове за работни заплати. Изготвяне и подаване с електронен подпис на Декларации свързани с осигурителните вноски и данъци.
Изготвяне на досиета, длъжностни характеристики, документи свързани с назначаване и освобождаване на персонал.
Изготвяне на граждански договори и документацията свързани с него.
Изготвяне на справки и удостоверения на наетия персонал във връзка със социалните служби, учебни заведения, пенсиониране.
Изготвяне на Заявки за наемане на персонал от Агенцията по заетостта – Бюро по труда и последващо периодично представяне на документи във връзка с изпълнение на програмата.

Изготвяне и представяне на всички документи във връзка с плащания от НОИ на болнични, помощи, обезщетения.

Изготвяне и подаване на всички видове декларации свързани със задълженията към общината -  придобиване или прехвърляне на недвижими имоти, МПС, патентни декларации и др.

Анализ на икономическите показатели отразяващи текущото финансово състояние на фирмите, посочване на факторите които влияят на дейността на дружеството и изготвяне на решения за преодоляване на проблемите,  за постигане на бизнес целите.

Изготвяне на всички документи /Покани, Предупреждения и др./ свързани с предсъдебно събиране на Вашите вземания. Предоставяне прписката на адвокат за съдебно вземане.

Плащане на всички ваши задължения към бюджета и доставчици в срок. Предлагаме решения за разсрочено плащане на вашите задължения при временни финансови затруднения.

За малките фирми и физически лица, без банкови сметки, извършваме плащания на задълженията им  към бюджета от тяхно име и за тяхна сметка по банков път от наша служебна сметка.

Предоставяме посредничество при кредитиране с цел съдействие за оптимални условия на кредита. Анализираме кредитите с цел тяхната оптимизация и по добри условия за доиздължаването им. Работим с пет от най-добрите банки в България.

Извършваме анализ на предложения на различни застрхователни компании и предлагаме решение за най-подходящата застраховка.

Предоставяме информация и подпомагаме решенията на физически лица подлежащи на Задължително допълнително пенсионно осигуряване, както и тези които желаят да правят вноски в доброволен  пенсионен фонд.

Изготвяне и текущо поддържане на всички документи свързани с охраната на труда.

Регистрация на нова фирма, Регистрация на промени в търговските дружества свързани с капитал, съдружници, седалище и предмет на дейност, обявяване в несъстоятелност и ликвидация.

Взависимост от потребностите на нашите клиенти осъществяваме контакти между тях за сделки, които биха допринесли за по успешният им бизнес.

Представляваме нашите клиенти пред НАП, НОИ, ИТ и МДТ при проверки, ревизии, справки. Обжалваме Ревизионни актове и доклади, съдействаме в хода на ревизиите.